Προκήρυξη σύστασης Επιστημονικού Συμβουλίου του Πράσινου Ινστιτούτου

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ινστιτούτου (Π.Ι.) προκηρύσσει τη σύσταση του Επιστημονικού Συμβουλίου του. Σύμφωνα με το καταστατικό του ΠΙ, στο άρθρο 16 και με υπότιτλο «Επιστημονική Επιτροπή» αναφέρεται ότι «η Επιστημονική Επιτροπή συγκροτείται από πρόσωπα με ιδιαίτερη, αναγνωρισμένη επιστημονική δράση στους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία. Η θητεία των μελών της είναι διετής και ταυτόχρονη με τη θητεία του Δ.Σ. Τα μέλη της ορίζονται και εκπίπτουν του αξιώματός τους με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αμέσως μετά τη σύσταση της Επιτροπής, τα μέλη της εκλέγουν πρόεδρο και, εάν κριθεί αναγκαίο, τον απαραίτητο αριθμό υπο-επιτροπών. Η Επιστημονική Επιτροπή γνωμοδοτεί επί του προγράμματος των δραστηριοτήτων της εταιρείας και επί κάθε άλλου θέματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΣ» (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ).

Με βάση τα παραπάνω, το ΔΣ του ΠΙ καλεί όσους κι όσες πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και αποδέχονται τις αρχές του ΠΙ, όπως αυτές εκφράζονται στο καταστατικό του να το δηλώσουν αποστέλλοντας α) βιογραφικό σημείωμα, β) σημείωμα ερευνητικών πεδίων και επιστημονικών ενδιαφερόντων, καθώς και γ) συνοδευτική επιστολή.

Η αποστολή μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Πλατεία Ελευθερίας 14, Αθήνα, 10553, υπόψη κας Β. Χατζή και ηλεκτρονικά στο greeninstitute-gr@ecogreens.gr.

Παρακαλούνται όσοι\όσες ενδιαφέρονται να επισημάνουν στη συνοδευτική τους επιστολή έως τρεις από τις παρακάτω πέντε θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσαν κατά προτεραιότητα να εμπλακούν:

  • Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Πολιτικής Οικολογίας
  • Περιβάλλον (Φυσικό και Ανθρωπογενές), Ενέργεια – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), Φυσικοί Πόροι
  • Κοινωνία, Οικονομία, Κοινωνικά Κινήματα, Εργασία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Έμφυλες Σχέσεις, Δικαιώματα των Ζώων
  • Τρόφιμα, Γεωργία, Αλιεία
  • Θεσμοί, Διεθνείς Σχέσεις, Μη Βία, Εναλλακτικές Πρακτικές

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος ορίζεται η Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου, 2012.

Παρακαλούμε, όπως λάβετε υπόψη σας την παράταση της προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος με νέα καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Tags: , ,